Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromlaluna laluna viatractable tractable
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
Reposted fromwagabunda wagabunda viablairinne blairinne
6187 47bb
Reposted fromadejsza adejsza viajestemok jestemok
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick viablairinne blairinne
9866 15d9
Reposted fromkornea kornea viatractable tractable
2933 8403
Reposted fromlaters laters viaarrependimento arrependimento
1982 799a 500

You don't fuck with the Korean Jesus

Reposted fromTander Tander viaorangeugarte orangeugarte
3405 c001 500
Reposted fromtoothless toothless viacocciuella cocciuella
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Jessica Day, New Girl, crying Inconsolably gif #feels
Reposted fromapatia apatia vialovesweets lovesweets
4061 f35b
Reposted fromidjet idjet viacarlfredrikson carlfredrikson
5157 4d3e
Reposted frommisza misza viaprzedmarancza przedmarancza

Stay woke

Reposted fromblackdaylight blackdaylight viazscorp zscorp
9802 a6fd
Reposted fromtichga tichga viajotcce jotcce
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialeukopenia leukopenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl